Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
Min
90
10509628
2
Van
90
10308382
3
Son
90
10301424
4
MrDJzz
90
10235830
5
MrDJz
90
10195803
6
NGocDiep
90
10188174
7
Em_You
90
10161052
8
66
90
10143509
9
33
90
10142515
10
MaiToo
90
10127135
11
Jack
90
10116531
12
MsDJz
90
10115720
13
cheopheo
90
10115560
14
MsDJzz
90
10114511
15
Nick
90
10110074
16
TrieuVan
90
10109694
17
MsDJzzz
90
10108151
18
Bob
90
10094853
19
Neo
90
10093806
20
Em_Baby
90
10091633